کانسیل اکتیو WG 300

  • کنترل موثر بندواش

  • مقدار مصرف کم با کارایی بالا

  • ایمن برای شالیکاران و محیط زیست

  • قابل مصرف در کشت نشایی و مستقیم

  • دو ماده موثره با طرز تاثیر متفاوت با خاصیت هم افزایی

  • کنترل همزمان علف های هرز پهن برگ و باریک برگ یکساله و اویارسلام