بتانال پروگرس ا.اف Betanal Progress OF

  • کنترل علف های هرز مهم مزارع چغندر قند

  • نفوذ و جذب سریع تر ماده موثر

  • قابل توصیه با مقادیر مصرف متغیر

  • حذف رقابت بین علف های هرز و چغندر در مراحل اولیه