سیوانتو SL 200

  • کنترل سریع آفات

  • ایمن برای حشرات مفید

  • کنترل کننده ی ناقلین بیماری های ویروسی

  • زمان سمپاشی قابل انعطاف ، حتی در زمان گلدهی

  • کنترل آفات مقاوم به سایر حشره کش ها با گروه شیمیایی جدید

بتانال پروگرس ا.اف Betanal Progress OF

  • کنترل علف های هرز مهم مزارع چغندر قند

  • نفوذ و جذب سریع تر ماده موثر

  • قابل توصیه با مقادیر مصرف متغیر

  • حذف رقابت بین علف های هرز و چغندر در مراحل اولیه