سیوانتو SL 200

  • کنترل سریع آفات

  • ایمن برای حشرات مفید

  • کنترل کننده ی ناقلین بیماری های ویروسی

  • زمان سمپاشی قابل انعطاف ، حتی در زمان گلدهی

  • کنترل آفات مقاوم به سایر حشره کش ها با گروه شیمیایی جدید