فولیکور folicur

  • دارای اثر پیشگیری و معالجه کنندگی در کنترل بیماری ها

  • قارچکشی با طیف وسیع در کنترل بیماری ها

  • طرز تاثیر متفاوت از سایر قارچکش های گروه آزول

  • دارای دوام طولانی در کنترل بیماری ها