خربزه هیبرید زردیس Zardis F1

تیپ آناناسی

میان رس

بوته بسیار قوی با پوشش برگی مناسب

میوه سفت، بیضی شکل و یکدست

وزن میوه ۳-۴ کیلوگرم

میوه دارای دمبرگ متصل با شبکه بندی خوب

رنگ میوه نارنجی به هنگام رسیدگی کامل و حفره میانی کوچک

بسیار خوش طعم و معطر

عملکرد بالا

انبارداری بالا

مناسب جهت کشت های بهاره و اوایل تابستان

مناسب برای کشت در شرایط فضای باز

مقاومت به سفیدک پودری و  نژادهای ۱ و ۲ فوزاریوم

خربزه هیبرید ترنج Toranj F1

تیپ آناناسی- کرمی

زودرس

بوته بسیار قوی با پوشش برگی بسیار خوب

میوه سفت، بیضی شکل و یکدست

وزن میوه ۳-۴ کیلوگرم

میوه دارای دمبرگ متصل با شبکه بندی بسیار خوب

رنگ میوه کرمی به هنگام رسیدگی کامل و حفره میانی کوچک

بافت شیرین، آبدار و معطر

عملکرد بالا

انبارداری بالا

مناسب جهت کشت های بهاره و اوایل تابستان

مناسب برای کشت در شرایط فضای باز

خربزه هیبرید پرایمی Primy F1 تیپ گالیا

زودرس

وزن میوه ۵/۱-۲ کیلوگرم

پوست میوه زرد رنگ با شبکه بندی مناسب

عملکرد بالا

بسیار خوش طعم و معطر با بریکس بالا

مقاومت نسبی به برخی نژادهای سفیدک پودری

خربزه هیبرید آذین

  • بوته قوی و عمر مفید عالی

  • میان رس تیپ آناناسی

  • عملکرد بالا و میوه های بیضی شکل یکدست با وزن ۳-۲ کیلوگرم

  • شبکه بندی پوست یکنواخت با گوشت نارنجی رنگ سفت و شیرین و خوش عطر و حفره میانی کوچک

  • اتصال خوب ساقه به میوه

  • مناسب جهت مصرف تازه خوری

  • ترجیحاً در مناطق شور کاشت نشود

  • مقاومت به فوزاریوم (F0,1,2) و سفیدک پودری

  • مناسب جهت کشت فضای باز بهاره و ابتدای تابستان