فلفل دلمه کالیفرنیا واندر CALIFORNIA WONDER

دوره رسیدگی ۷۵ روز

بوته قوی

شکل میوه بلوکی شکل با دیواره ضخیم (اغلب میوه ها ۴ لبی)

پوست صاف سبزرنگ

تحمل بالا نسبت به ویروس موزاییک توتون ( TMV)

فلفل قلمی هیبرید شیدا Sheida F1

کشت فضای باز

میان رس

بوته قوی

میوه کشیده (طول:۲٫۵×۱۵ سانتی متر )

وزن ۴۰-۳۵ گرم

دارای گوشت ضخیم و بسیار تند

قرمز خوشرنگ به هنگام رسیدگی

مناسب جهت تازه خوری و صنعتی

عملکرد بالا

مقاوم به گرما و سرما

مناسب جهت کشت در تمام فصول