فلفل دلمه کالیفرنیا واندر CALIFORNIA WONDER

دوره رسیدگی ۷۵ روز

بوته قوی

شکل میوه بلوکی شکل با دیواره ضخیم (اغلب میوه ها ۴ لبی)

پوست صاف سبزرنگ

تحمل بالا نسبت به ویروس موزاییک توتون ( TMV)