هندوانه کریمسون سوئیت CRIMSON SWEET

  • رنگ میوه قرمز روشن

  • پوست با نوارهای متوسط سبز در زمینه سبز روشن

  • طول دوره رشد تا برداشت: ۸۵ روز

  • رقم گرده افشان در هوای باز

  • وزن میوه ۱۲-۹ کیلوگرم

  • شکل میوه کاملا گرد تا بلاکی!

  • دانه ها ریز و قهوه ای لکه دار