پیاز هیبرید فردوس Far doss F1

روز کوتاه

شکل پیاز Globe (گلوب)

پوست پیازسفید رنگ  

سایز پیاز متوسط  تا درشت با فلس های محکم و براق

زودرس

عملکرد بالا

تحمل  نسبت به بیماری ریشه سرخی پیاز(Pink Root) و Greening (میوه سبزی)