پیاز هیبرید رد ریور Red River F1

روز کوتاه

شکل پیاز Globe ،با فلس های متراکم

رنگ پوست قرمز خوشرنگ

قابلیت انبارداری بسیار خوب تا ۵ ماه تحت شرایط مناسب انبار

مقاومت بالا به ریشه سرخی (Pink Root)